Privacyverklaring

Artikel 1. Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Kazi NV, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33a, 2550 Kontich en ingeschreven in het rechtspersonenregister (rechtsgebied Antwerpen) onder het nummer 0774.521.145. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of bij de klantendienst op het e-mailadres support@kazi.be.

Kazi NV hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679, hierna: “AVG”).

Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe Kazi NV, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel. Deze informatie is bedoeld om u in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en onze diensten en over de rechten waarover u als betrokkene beschikt.

Artikel 2. Welke persoonsgegevens?

De privacyverklaring betreft persoonsgegevens van natuurlijke personen, met name gegevens die toelaten iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Hieronder vallen ook de contactgegevens van vertegenwoordigers of werknemers van een rechtspersoon. De persoonsgegevens worden rechtstreeks van de betrokkene verzameld.

I. Informatie die u ons verstrekt:

Via het gebruik van onze website verzamelen wij onderstaande gegevens:

 • Werkfunctie
 • Werkgever
 • Voornaam en naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
II. Automatisch verzamelde informatie:

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technologieën om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy .

Artikel 3. Doeleinden

De persoonsgegevens die wij verwerken hebben als doel om de juiste contactinformatie van de bezoeker te verkrijgen. Dit om de kwaliteit van onze diensten te kunnen verzekeren bij eventuele problemen, voor statistische analyses en marketing doeleinden zoals het informeren over toekomstige diensten.

Artikel 4. Rechtmatigheid

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig op grond van ten minste één van de volgende grondslagen:

 • Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Op basis van gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, Kazi NV.

Artikel 5. Bewaren van uw gegevens

Kazi NV bewaart en verwerkt deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Meer bepaald bewaren en gebruiken we uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is om onze overeenkomsten uit te voeren. Daarom worden uw persoonsgegevens bewaard tot 10 jaar na afloop van onze contractuele relatie.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard wanneer daartoe een wettelijke of reglementaire reden bestaat, of korter wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en er niet langer een rechtmatig doel is om deze gegevens te bewaren.

Artikel 6. Doorgifte aan derde partijen

Kazi NV geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij:

 • Aan externe dienstverleners aan wie wij bepaalde van onze diensten uitbesteden, zoals, maar niet beperkt tot, softwareleveranciers, leveranciers van informatieopslag en Google Analytics. Deze dienstverleners zijn beperkt tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van hun taken en volgens onze instructies.

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Artikel 7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Kazi NV voorziet gepaste technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Artikel 8. Uw rechten

In overeenstemming met de AVG, kan u, afhankelijk van de wettelijke grondslag en het verwerkingsdoel, potentieel de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen:

Recht op informatie en toegang

Kazi NV verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie door u te informeren via deze privacyverklaring. U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die wij over u verzamelen.

Recht op rectificatie

Indien de persoonsgegevens die Kazi NV over u bewaart onjuist zijn, heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Bij afwezigheid van een wettelijke verplichting of een dwingende gerechtvaardigde reden, zal Kazi NV uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel mogen opslaan, maar niet verder mogen verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Dit recht is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Kazi NV zal uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ter beschikking stellen om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken in de gevallen waarin Kazi NV uw persoonsgegevens verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval zal Kazi NV de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen.

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons steeds contacteren op het in artikel 1 vermelde adres dan wel via support@kazi.be.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien u van mening bent dat Kazi NV inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 9. Wijzigingen privacyverklaring

Kazi NV zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving. Alle inhoudelijke wijzigingen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de website na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de vernieuwde versie van de privacyverklaring.

Laatste versie: 0.9

Artikel 10. Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, dan kan u Kazi NV altijd contacteren:

 • Via email: support@kazi.be
 • Via post: Kazi – privacy; Veldkant 33a; B2550 Kontich, België
 • Via telefoon: +32 4 268 20 68