Algemene verkoopsvoorwaarden

Geldigheid en Primauteit

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle transacties en contracten. Kazi BV is enkel gebonden door haar eigen orderbevestiging en onderhavige voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de Cliënt, tenzij Kazi BV deze en eventuele wijzigingen erop vooraf expliciet schriftelijk aanvaard heeft.
De nietigheid van één clausule heeft niet de nietigheid van de overige artikelen tot gevolg.

Offertes en Prijzen

Een offerte is slechts informatief, vrijblijvend en niet-bindend. De prijzen zijn tot een bepaalde datum geldig. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de leverancier door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger de opdracht schriftelijk aanvaard en bevestigd heeft (via een ondertekende bestelbon bijvoorbeeld). De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven. De overeenkomt wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Cliënt voldoende kredietwaardig is.
Bij rechtsgeldige of andere verbreking van het aangegane contract door de Cliënt zal geenszins enig betaald voorschot vergoed worden en zullen reeds gemaakte kosten door Kazi BV voor het uitvoeren van de bestelling in kwestie doorgerekend worden aan de Cliënt, ongeacht het bedrag van de bestelling of het bedrag van deze kosten. Wordt het contract geannuleerd door Kazi BV, dan heeft de Cliënt wel recht op hetzelfde bedrag.

De prijzen en kosten weergegeven in de prijslijst van Kazi BV kunnen ten allen tijde, zonder voorafgaande verwittiging, worden gewijzigd. Data en levertermijnen zijn louter informatief en niet bindend tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen.

Overmacht

Aardbevingen, overstromingen en andere natuurrampen vallen niet onder de aansprakelijkheid van de leverancier aangezien deze duidelijke gevallen van overmacht zijn. Overmacht kan ook ingeroepen worden bij brand, rellen, stakingen, nalatigheid van leveranciers, overmacht bij leveranciers, gebrek aan energie- of telecommunicatievoorzieningen of eender welk ander gebeuren buiten de controle van Kazi BV. Bij tijdelijke overmacht wordt de overeenkomst opgeschort, bij overmacht van blijvende aard ontbonden.

Toepasselijk Recht

Onderhavige transactie wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de rechtbanken van Hasselt (België) exclusief bevoegd zijn, met dien verstande dat Kazi BV gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel van de Cliënt.

Betaling

Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Kazi BV in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de Cliënt gerechtigd, naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief.

Tijdstip van Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar 21 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vastgelegd en vermeld op de feitelijke factuur. Betaling dient te gebeuren op de vennootschapszetel van Kazi BV te Chartreuzenberg 46, 3220 Holsbeek, België, rekeningnummer BE13 7330 7590 3439 (BIC: KREDBEBB). Onze betalingsvoorwaarden gelden ook voor buitenlandse verrichtingen met betrekking tot de termijnen, maar die betalingen dienen via internationale overschrijving te gebeuren.

Verwijlintresten

Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met de intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002).

Schadebeding

Elke laattijdige betaling zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van conventionele schadevergoeding, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten—met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand—hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002).

Aansprakelijkheid

Kazi BV kan onder geen enkel beding verantwoordelijke geacht worden voor eventuele economische of andere schade toegebracht aan de klant of derde partijen ten gevolge van verkeerdelijk of correct gebruik van de ontwikkelde of opgeleverde diensten of producten.

Klachten

Op straffe van verval moet elke klacht of betwisting betreffende de termen van facturen of leveringen binnen een termijn van zeven dagen na de levering via een aangetekend schrijven worden overgemaakt. In deze brief vermeldt de Cliënt de datum, het nummer van de factuur en de precies geformuleerde klacht.